நீங்கள் தேடியது "london"

நீர் பயன்பாட்டுக்கு கட்டுப்பாடுகள்.. இங்கிலாந்த மக்களுக்கு வந்த சோதனை
13 Aug 2022 2:57 PM GMT

நீர் பயன்பாட்டுக்கு கட்டுப்பாடுகள்.. இங்கிலாந்த மக்களுக்கு வந்த சோதனை

கோடை வெப்பம் வாட்டி வருவதால், இங்கிலாந்து முழுவதும் வறட்சிநிலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.