நீங்கள் தேடியது "Special Poja"

புதுச்சேரி : மழை வேண்டி மகா பிரத்தியங்கிரா காளி கோவிலில் சிறப்பு யாகம்
25 Jun 2019 2:58 AM GMT

புதுச்சேரி : மழை வேண்டி மகா பிரத்தியங்கிரா காளி கோவிலில் சிறப்பு யாகம்

புதுச்சேரி மொரட்டாண்டி மகா பிரத்தியங்கிரா காளி கோவிலில் உலக நன்மைக்காகவும், மழை வேண்டியும் சிறப்பு யாகம் நடைபெற்றது.