நீங்கள் தேடியது "10 Billions dan Melted ice Environmental activists"

ஒரே நாளில் 10 பில்லியன் டன் உருகிய பனி : சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் அதிர்ச்சி
3 Aug 2019 10:51 AM GMT

ஒரே நாளில் 10 பில்லியன் டன் உருகிய பனி : சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் அதிர்ச்சி

கிரீன்லாந்தில் ஒரே நாளில் 10 பில்லியன் டன் பனி உருகியுள்ளது சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.