நீங்கள் தேடியது "Seminar tomorrow start"

தமிழ் - அறிவியல் கருத்தரங்கு - நாளை தொடக்கம்...
2 Aug 2019 10:55 AM GMT

தமிழ் - அறிவியல் கருத்தரங்கு - நாளை தொடக்கம்...

அறிவியல் தொடர்பான செய்திகள் மற்றும் ஆய்வு கட்டுரைகளை தமிழ் மொழியில் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் தமிழ் அறிவியல் என்ற கருத்தரங்கு சென்னையில் நாளை தொடங்குகிறது.