நீங்கள் தேடியது "Fishermen Release"

இந்திய மீனவர்களை விடுவித்தது பாகிஸ்தான்...
23 April 2019 2:03 AM GMT

இந்திய மீனவர்களை விடுவித்தது பாகிஸ்தான்...

வாகா எல்லையில் இந்திய அதிகாரிகளிடம் இந்திய மீனவர்களை ஒப்படைத்தது பாகிஸ்தான்.