கடை மடை - 18.08.2018 - கடை மடை வரை பாயாத காவிரி
பதிவு: ஆகஸ்ட் 18, 2018, 07:04 PM
கடை மடை - 18.08.2018 
கடை மடை வரை பாயாத காவிரி... வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டும் கவலையில் டெல்டா... தூர்ந்து கிடக்கும் நதிகளின் கண்ணீர் கதை...