போரால் பறிக்கப்பட்ட `சிசு'; நரக வேதனையில் துடித்த தாய் உலகின் மனசாட்சியை உலுக்கிய பாச போராட்டம்...

x

45 நாட்களாக பிறந்த குழந்தையை காணாது தாய் தவிப்பு/குழந்தையை கண்டதும் மகிழ்ச்சியில் நெகிழ்ந்த தருணம்/"பல குழந்தைகளின் பெற்றோரை காண முடியவில்லை"

45 நாட்களாக பிறந்த குழந்தையை காணாது தாய் தவிப்பு/குழந்தையை கண்டதும் மகிழ்ச்சியில் நெகிழ்ந்த தருணம்/"பல குழந்தைகளின் பெற்றோரை காண முடியவில்லை"


Next Story

மேலும் செய்திகள்