நீங்கள் தேடியது "Vaccine For Children"

2 - 18 வயது சிறார்களுக்கான தடுப்பூசி - கோவாக்சின் தடுப்பூசிக்கான பரிசோதனை
13 May 2021 2:27 PM GMT

2 - 18 வயது சிறார்களுக்கான தடுப்பூசி - கோவாக்சின் தடுப்பூசிக்கான பரிசோதனை

சிறார்களுக்கு செலுத்தும் கோவாக்சின் தடுப்பூசிக்கான பரிசோதனை மேற்கொள்ள, இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குனரகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.