நீங்கள் தேடியது "Salem Fine Arts Forum at Periyar University"

சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நுண்கலை மன்றம் தொடக்கம்...
2 Aug 2019 10:59 AM GMT

சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நுண்கலை மன்றம் தொடக்கம்...

கிராமிய கலைகள் மற்றும் பாரம்பரியங்களை மீட்டெடுக்கும் வகையில் சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நுண்கலை மன்றம் தொடங்கப்பட்டது.