நீங்கள் தேடியது "Enemies"

ஐ.என்.எஸ் அரிஹந்த் - கூடுதல் தகவல்
5 Nov 2018 7:50 PM GMT

ஐ.என்.எஸ் அரிஹந்த் - கூடுதல் தகவல்

* அரிஹந்த் என்கிற சமஸ்கிருத, சொல்லுக்கு 'எதிரிகளை அழிப்பவன்' என்பது பொருள் ஆகும்.