நீங்கள் தேடியது "Albino Orangutan"

உலகிலேயே உயிருடன் இருக்கும் ஒரே அல்பனோ குரங்கு வனத்தில் விடப்பட்டது
22 Dec 2018 12:21 PM GMT

உலகிலேயே உயிருடன் இருக்கும் ஒரே அல்பனோ குரங்கு வனத்தில் விடப்பட்டது

உலகிலேயே உயிருடன் இருக்கும், 'அல்பனோ' என்ற இனத்தை சேர்ந்த ஒரே ஒரு வெள்ளை குரங்கு வனப்பகுதியில் விடப்பட்டது.