நிகழ்ச்சி நிரல் (IST)
6 மணி செய்திகள்
அரசியல் முதல் சமூக அவலங்கள் வரை, ஆன்மீகம் முதல் ஆர்ப்பாட்டங்கள் வரை உலகின் முக்கிய நிகழ்வுகளை உண்மையுடன் பதிவு செய்கிறது தந்தி செய்திகள். முதன்மையும், முழுமையும் தந்தி செய்திகளின் பலம்.