நிகழ்ச்சி நிரல் (IST)
8 திசையும் எட்டு
கவனம் ஈர்க்கும் அன்றாட நாட்டு நடப்புகள், அரசியல் சினிமா பிரபலங்களின் சுவாரஸ்ய பேட்டிகள், புருவத்தை உயர்த்த வைக்கும் வெளிநாட்டு விநோதங்கள், அதிர்ச்சியளிக்கும் குற்றச்சம்பவங்கள் என 2 மணிநேரம் பார்வையாளர்களை கட்டிப்போட முயலும் தொகுப்பு "8 திசையும் எட்டு