நிகழ்ச்சி நிரல் (IST)
கேள்விக்கென்ன பதில்
அரசியல் தலைவர்களின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவர்களின் செயல்பாடுகளில் உள்ள உண்மைத் தன்மைகள் குறித்து, பார்வையாளர்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் நேர்காணல் நிகழ்ச்சி.