(27.08.2021) மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு - தொழிற் படிப்பில் 7.5% அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு என்ற ஒதிக்கீடு ஈ.பி.எஸ் வழியில் ஸ்டாலின் என்பதா?

(27.08.2021) மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு - தொழிற் படிப்பில் 7.5% அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு என்ற ஒதிக்கீடு ஈ.பி.எஸ் வழியில் ஸ்டாலின் என்பதா?
(27.08.2021) மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு - தொழிற் படிப்பில் 7.5% அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு என்ற ஒதிக்கீடு ஈ.பி.எஸ் வழியில் ஸ்டாலின் என்பதா?
x
தொழிற் படிப்பில் 7.5% அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு என்ற ஒதுக்கீடு ஈ.பி.எஸ் வழியில் ஸ்டாலின் என்பதா?

Next Story

மேலும் செய்திகள்