"தமிழகம் என்று சொன்னதால், தமிழ்நாடு என்கிறார்கள்"..."இதுதான் எங்களின் மாஸ்டர் பிளான்" - கனல் கண்ணன் பேச்சு

x

கனல் கண்ணன், சண்டை பயிற்சியாளர் "தமிழ்நாடு இந்து நாடு - திராவிட மண் அல்ல"

"தமிழ்நாடு என்றால், திராவிட நாடு என்பார்கள்"

"தமிழகம் என்று சொன்னதால், தமிழ்நாடு என்கிறார்கள்"

"இதுதான் எங்களின் மாஸ்டர் பிளான்"


Next Story

மேலும் செய்திகள்