"தெள்ளிய சிங்கமே! தேவாதி தேவனே!" - துன்பம் நீங்கி, இன்பம் பெருக அருள்புரிவார் அழகிய சிங்க பெருமாள்

x

"தெள்ளிய சிங்கமே! தேவாதி தேவனே!" - துன்பம் நீங்கி, இன்பம் பெருக அருள்புரிவார் அழகிய சிங்க பெருமாள்


Next Story

மேலும் செய்திகள்