முகத்தை வைத்து முழு தகவல்களையும் சொல்லும் தொழில்நுட்பம் அறிமுகம் | Face Technology | DIGI YATRA

x

முகத்தை வைத்து முழு தகவல்களையும் சொல்லும் தொழில்நுட்பம் அறிமுகம் | Face Technology | DIGI YATRA


Next Story

மேலும் செய்திகள்