(18.04.2021) தேர்தலில் 27 மாவட்டக்களில் ஆண்களை விட 5 லட்சம் பெண்கள் வாக்கு அதிகமாக பதிவானது யாருக்கு சென்றது? | அரசியல் அரட்டை

(18.04.2021) தேர்தலில் 27 மாவட்டக்களில் ஆண்களை விட 5 லட்சம் பெண்கள் வாக்கு அதிகமாக பதிவானது யாருக்கு சென்றது? | அரசியல் அரட்டை
(18.04.2021) தேர்தலில் 27 மாவட்டக்களில் ஆண்களை விட 5 லட்சம் பெண்கள் வாக்கு அதிகமாக பதிவானது யாருக்கு சென்றது? | அரசியல் அரட்டை
x
(18.04.2021) தேர்தலில் 27 மாவட்டக்களில் ஆண்களை விட 5 லட்சம் பெண்கள் வாக்கு அதிகமாக பதிவானது யாருக்கு சென்றது? | அரசியல் அரட்டை 

Next Story

மேலும் செய்திகள்