20/20 மொத்தம் நாற்பது - 22.10.2017 தமிழகம் மற்றும் நாடு முழுவதும் இன்று நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு.