'அரட்டை with அரசியல் விமர்சகர்கள்' சிறப்பு நிகழ்ச்சி 18.10.2017